czwartek, 13 majaTelewizja informacyjna Wrocław / Polska

Nowy mural we Wrocławiu wsparciem dla Białorusinów. Мы вас падтрымліваем

Przy ulicy Legnickiej 64 we Wrocławiu został namalowany nowy mural upamiętniający przyznanie białoruskiej opozycji Nagrody im. Sacharowa. To najwyższe wyróżnienie za działania na rzecz praw człowieka przyznawane przez Unię Europejską. od 1988 r. Jest dowodem uznania dla pojedynczych osób, grup i organizacji, które wniosły wybitny wkład w obronę wolności myśli. Wśród laureatów są m.in. Nelsonow Mandela, Ołeh Sencow, kubański ruch społeczny Kobiety w Bieli czy Reporterzy bez Granic. Obraz na ścianie starej kamienicy jest też psychologicznym wsparciem w walce z reżimem Łukaszenki o wolność i niepodległość która toczy się na Białorusi od zeszłego roku. Autorką muralu jest białoruska artystka Anna Redko, a jego wykonawcami są Maria Dakarewicz i Dominik Dziedzina.

Leszek Gaś który jest inicjatorem i dyrektorem Biura Parlamentu Europejskiego tłumaczy powstanie muralu tak – Chcemy by Białorusini odebrali mural jako sygnał, że Wrocław i Unia Europejska stoją za nimi murem. Naszym celem jest wsparcie dla obywateli Białorusi, którzy walczą o niepodległość od ponad 200 dni.

Biuro Parlamentu Europejskiego pracuje również, we współpracy z lokalnym środowiskiem białoruskim, nad filmem dokumentującym powstawanie muralu.

Demokratyczna Opozycja na Białorusi – Mural we Wrocławiu

25 marca Rada Miejska Wrocławia zajęła się rezolucją w sprawie sytuacji w Republice Białorusi.

Czytamy w niej m.in.: „Sprzeciwiamy się przemocy, agresji i represjom wymierzonym przez władzę wobec społeczeństwa białoruskiego. Sprzeciwiamy się brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich. Apelujemy do władz Republiki Białorusi o przestrzeganie praw człowieka, w tym wolności zgromadzeń, swobody wyrażania poglądów, a także prawa do dostępu do niezależnych mediów i rzetelnej informacji oraz o podjęcie dialogu z obywatelami, natychmiastowe uwolnienie arbitralnie aresztowanych i przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów zgodnie z zaleceniami i pod egidą Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zwracamy się również do władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacji międzynarodowych z apelem o adekwatne zainteresowanie się sytuacją w Republice Białorusi, szczególnie w kontekście łamanych tam praw człowieka i obywatela, oraz o wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych instytucji i wolnych mediów w Białorusi”.

Apel wydaje się szczególnie aktualny w dniach, gdy polscy działacze na Białorusi znaleźli się w polu zainteresowania białoruskiej milicji. We wtorek zatrzymano Andżelikę Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi, którą aresztowano na 15 dni. 25 marca milicja pojawiła się w mieszkaniu polskiego działacza i dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Новы фрэска ва Ўроцлаве як падтрымка для беларусаў.

У памяць аб узнагароджанні была напісана новая фрэска па адрасе вул. Легніцкая, 64 ва Уроцлаве Сахарава. Гэта найвышэйшая адзнака за праваабарончую дзейнасць, прысуджаная Еўрапейскім Саюзам. з 1988 г. Гэта прызнанне асобных асоб, груп і арганізацый, якія ўнеслі выдатны ўклад у абарону свабоды думкі. Сярод іншых сярод пераможцаў Нельсанаў Мандэла, Олег Сянцоў, кубінскі грамадскі рух „Жанчыны ў белым” альбо „Рэпарцёры без межаў”. Карціна на сцяне старой камяніцы таксама з’яўляецца псіхалагічнай падтрымкай у барацьбе з рэжымам Лукашэнкі за свабоду і незалежнасць, якая працягваецца ў Беларусі з мінулага года. Аўтар фрэскі – беларуская мастачка Ганна Рэдзько, яе выканаўцы – Марыя Дакарэвіч і Дамінік Дзедзіна.

Лешак Гаш, які з’яўляецца ініцыятарам і дырэктарам офіса Еўрапейскага парламента, тлумачыць стварэнне фрэскі такім чынам – мы хочам, каб беларусы ўспрынялі фрэску як сігнал таго, што за імі стаяць Вроцлаў і Еўрапейскі саюз. Наша мэта – падтрымаць грамадзян Беларусі, якія змагаліся за незалежнасць больш за 200 дзён.

Офіс Еўрапейскага парламента таксама працуе ў супрацоўніцтве з мясцовай беларускай супольнасцю над фільмам, які сведчыць пра стварэнне роспісу.

25 сакавіка гарадская рада Вроцлава разгледзела рэзалюцыю па сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь.

У ім, у прыватнасці, гаворыцца: «Мы выступаем супраць гвалту, агрэсіі і рэпрэсій, накіраваных уладамі супраць беларускага грамадства. Мы выступаем супраць жорсткай пацыфікацыі грамадзянскіх пратэстаў. Мы звяртаемся да ўлад Рэспублікі Беларусь з просьбай паважаць правы чалавека, уключаючы свабоду сходаў, свабоду выказвання меркаванняў, а таксама права на доступ да незалежных СМІ і надзейнай інфармацыі, а таксама весці дыялог з грамадзянамі, неадкладна вызваляць адвольна затрыманых праводзіць свабодныя і сумленныя выбары ў адпаведнасці з рэкамендацыямі і пад эгідай Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Мы таксама звяртаемся да ўлад Рэспублікі Польшча і міжнародных арганізацый з нагоды належнай зацікаўленасці сітуацыяй у Рэспубліцы Беларусь, асабліва ў кантэксце правоў чалавека і грамадзянскіх правоў, якія там парушаюцца, а таксама падтрымкі грамадзянскай супольнасці, незалежных інстытутаў і свабодныя СМІ ў Беларусі ”.

Зварот здаецца асабліва своечасовым у той час, калі польскія актывісты ў Беларусі апынуліся ў полі ўвагі беларускай міліцыі. У аўторак Анжаліка Борыс, кіраўнік Саюза палякаў Беларусі, была арыштавана і арыштавана на 15 сутак. 25 сакавіка міліцыя з’явілася ў кватэры польскага актывіста і журналіста Анджэя Пачобута.